Thực hiện báo cáo về triển khai thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT Về việc thực hiển 3 công khai. Trường Trung Cấp Ánh Sáng xin công bố và báo cáo lên Quý Bộ các nội dung cụ thể như sau :

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp,  năm học 2011- 2012 (Theo biểu mẫu số 16, kèm theo thông tư số  09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo)  : xem chi tiết

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2011-2012 (Biểu mẫu số 17, kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo) :Xem chi tiết

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 - 2012 (Biểu mẫu số 18, kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo )  : Xem chi tiết

4. Công khai về thông tin đội ngũ giáo viên , cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm 2011 - 2012 (Biểu mẫu số 19, kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo )  : xem chi tiết

5. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 : xem chi tiết

6. Công khai về tài chính :

Newer news items: